Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις Επαγγελματικών χώρων
 • Εγκαταστάσεις σπιτιών
 • Εγκαταστάσεις καταστημάτων
 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ)
 • Εγκαταστάσεις Γειώσεων
Βιομηχανικά Έργα
 • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ισχυρών & ασθενών ρευμάτων
 • Βιομηχανικοί αυτοματισμοί
 • Εγκαταστάσεις Υποσταθμών Μέσης Τάσης
 • Συντηρήσεις Υποσταθμών

 • Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων

 
 
 
 
 
 
Καλέστε μας